Error!

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te bekijken.

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te bekijken. Bent U van de vereiste leeftijd?

PRIVACYBELEID
Bijgewerkt op 1 Juni 2021

1. Partijen en doel

Enolia SRL (Hierna “Enolia SRL” of de “Gegevensbeheerder genoemd”)

Rue Ferme du Mont, 2 - 1325 Chaumont-Gistoux

BTW : BE0734.558.531

Email : info@enolia.be

Telefoon : +32(0)10/40.01.99

 

Enolia SRL stelt dit privacybeleid op om de gebruikers te informeren over de website die zich op volgend adres plaatsvindt: https://enolia.be, (hierna de Site genoemd), over de manier waarop persoonlijke informatie wordt verzameld door Enolia SRL.

De term "gebruiker" refereert naar alle gebruikers, zowel elk natuurlijk persoon als rechtspersoon, die op welke manier dan ook de site bezoeken of ermee omgaan.

Als zodanig bepaalt Enolia SRL alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van Gebruikers. Enolia SRL verbindt zich daartoe om alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018, met betrekking tot de bescherming van personen en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (ci - hierna "de wet" genoemd) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "verordening").

Enolia SRL is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt op zijn verzoek en namens hem (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt Enolia SRL zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Voorschriften.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Enolia SRL, in haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder, of door dienstverleners die namens Enolia SRL handelen, zal voldoen aan de Wet en de Voorschriften.

Persoonlijke gegevens worden door Enolia SRL verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:
- het aanmaken van uw klantenaccount,
- Het verzenden van onze promotionele acties,
- Het verzenden van onze nieuwsbrief,
- Planning van leveringen,
- Online order afname,
- Veilige online betalingen.

3. Doel van verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

Online order afname,
- het productaanbod,
- De dialoog met onze klantenservice,
- Bezorgen en beheren van leveringen en retours,
- Online betalingen,
- De inning van onze handelsvorderingen.

4. Persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in, dat door het bezoeken en gebruiken van de website Enolia van Enolia SRL volgens de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven, de volgende persoonsgegevens worden verzameld;

- Contactgegevens (Achternaam, naam, adres, mail, telefoonnummer, onderneming,...)
- Bankgegevens (Bankrekening IBAN, BIC van de bank, Rekeninghouder),
- Transactionele bestelgegevens (Bestelde producten, datum, tijd en bedrag van de bestelling),
- Verbindingsgegevens (e-mail, wachtwoord, gebruikersnaam, datum en tijd van verbinding, …).

5. Toestemming

Door de site te bezoeken en te gebruiken verklaart de gebruiker dat hij op een geïnformeerde en ondubbelzinnige manier de verwerking van zijn persoonlijke gegevens heeft gelezen en hiermee toestemt. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven wanneer de gebruiker het selectievakje van het privacybeleid als hyperlink aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde bewerkingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met ENolia SRL aan te laten gaan. Elk contract dat Enolia SRL en een gebruiker van de site bindt met betrekking van de goederen en de diensten van deze site is onder voorbehoud van acceptatie van het Privacybeleid door de gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in dat de gegevensbeheerder zijn persoonlijke gegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid, die hij op de site of ter gelegenheid van de door Enolia SRL aangeboden diensten verstrekt.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming ten allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de opslag van persoonlijke gegevens van gebruikers

In overeenstemming met artikel 13 S2 van de verordening en de wet, bewaart de gegevensbeheerder alleen persoonlijke gegevens voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verwerkt.

Deze duur is in ieder geval minder dan: 18 maanden.

7. Gegevens Ontvangers en openbaarmaking aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, onderaannemers, of leveranciers van Enolia SRL die voldoende gegevensbeveiliging garanties bieden en die samenwerken met Enolia SRL in het kader van de marketing van producten of het aanbieden van diensten. ZE handelen onder direct gezag van Enolia SRL en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of sub verwerking van deze gegevens.

In ieder geval respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. Enolia SRL zorgt ervoor dat ze deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, en op een veilige en discrete manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor directe marketing of prospectie doeleinden wordt de gebruiker van de website vooraf op de hoogte gebracht zodat hij al dan niet kan instemmen met het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon is aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming (hierna “DPO” genoemd): Stéphane Van Lippevelde

De rol van de DPO is om te zorgen voor een juiste uitvoering van de nationale en de supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens.

De DPO kan bereikt worden via volgend adres : dpo@enolia.be

9. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@enolia.beof door een brief te sturen met bijgevoegde kopie van de identiteitskaart naar: Rue Lahaut, 26 - 1325 Chaumont-Gistoux.

a. Toegangsrecht

In overeenstemming met artikel 15 van het reglement garandeert Enolia SRL het recht op toegang voor de gebruiker van hun persoonlijke gegevens. de gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

 • Het doel van de verwerking ;
 • De categorieën van betrokken persoonsgegevens;
 • De ontvangers of groep ontvangers aan wie de persoonsgegevens zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in het buitenland of aan internationale organisaties;
 • Waar mogelijk kan men de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens terugvinden. of wanneer dit niet mogelijk is, kan men ook de criteria die zijn gebruikt om de termijn te bepalen hier terugvinden ;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22 paragraaf 1 en 4, van de verordening, en , althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.

De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten verlangen voor elke door de gebruiker aangevraagde exemplaren.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie in het algemeen in elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker dit anders verzoekt.

Een kopie van de gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker meegedeeld.

b. Recht of rectificatie

Enolia SRL garandeert het recht op rectificatie en het wissen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

In overeenstemming met artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst de nodige wijzigingen aan van zijn account, tenzij deze niet onafhankelijk kunnen worden gedaan, in welk het geval kan worden een verzoek gedaan aan Enolia SRL.

Overeenkomstig met artikel 19 van de verordening stelt de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokken informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

c. Recht om te wissen

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen vermeld in artikel 17 van de verordening.

Wanneer de gegevensbeheerder persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van de vorige paragraaf moet worden gewist, neemt de gegevensbeheerder, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief van technische aard, om de andere gegevensbeheerders die deze persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van deze gegevens of van elke link naar deze gegevens of een kopie of reproductie ervan.

De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiten en informatie;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang te vervullen of met betrekking tot de uitoefening van de openbare autoriteit die berust bij de voor de verwerking verantwoordelijke;
 • Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de gegevensbeheerder elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over de ontvangers indien deze daarom verzoekt.

d. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de gegevensbeheerder elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdracht

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om van Enolia SRL hun persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder zonder dat Enolia SRL deze belemmert in de gevallen waarin de voorschriften voorzien.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdracht uitoefent in de toepassing van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat zijn persoonlijke gegevens van de ene gegevensbeheerder naar de andere wordt overgedragen.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht doet geen afbreuk aan het recht om te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van een openbaar gezag dat berust bij de voor de verwerking verantwoordelijke.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens uitgevoerd door Enolia SRL. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Enolia SRL niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor het instellen, uitoefenen o verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectie doeleinden heeft de gebruiker het recht om op elk moment bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben voor dergelijke doeleinden inclusief profilering voor zover het gekoppeld is aan dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectie doeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

g. Recht van klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen ebtreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Enolia SRL bij de autoriteit voor gegevensbescherming, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be

Klachten worden ingediend op het volgende adres:

Autorité de Protection des Données
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

De site maakt gebruik van cookies om sitegebruiker te onderscheiden. Dit biedt gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan. De doelstellingen en methoden van cookies staan in dit artikel.

a. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de website, voor daaropvolgende verbindingen. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee Enolia SRL mee samenwerkt.

Sommige van de cookies die door Enolia SRL worden gebruikt, zijn noodzakelijk door de goede werking van de site, andere maken het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren.

De gebruiker kan zijn cookies personaliseren of deactiveren bij de instellingen van zijn browser.

Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Enolia SRL op hun website:

 • Technische cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, ze zorgen voor de communicatie van de ingevoerde gegevens en zijn bedoeld om het browsen van de gebruiker te vergemakkelijken;
 • Cookies voor statische- en publieksmeting: deze cookies staan de herkenning van de gebruiker toe en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website gedurende bepaalde periode te tellen. Zodra ze ook het browsegedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen te posten die hem mogelijk interesseren. Ze stellen Enolia SRL ook in staat om mogelijke bugs op de website te herkennen en corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde gemaakte keuzes te behouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: Enolia SRL maakt gebruik van tracking cookies van Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de site te meten en anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan Enolia SRL de website verbeteren/. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy

c. Bewaarperiode van cookies

Indien de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser aan te passen. de programmering van het browser stel de gebruiker ook ins taat om een melding te ontvangen zodra een website werkt met cookie. hierdoor kan de gebruiker zelf beslissen indien hij deze accepteert of weigert.

d. Gestion des cookies

Als de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, accepteert hij dat de website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de website zijn daarom mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil beheren en / of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s)

Voor de gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Als de gebruiker het gebruik van Google Analytics weigert, wordt hij uitgenodigd om zijn browser op deze manier te configurenen op de volgende website: http://tools.google.com/dipage/gaoptout

Eindelijk als de gebruiker alle cookies wil verwijderen die door de Enolia-site zijn geïnstalleerd , gewoon klik hier en alle cookies op de site worden verwijderd.

11. Beperking van aansprakelijkheid van de beheers manager

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet aan Enolia SRL zijn gekoppeld. De inhoud van deze sites en de naleving ervan met betrekking tot de wet en de voorschriften vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Enolia SRL.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven, zodat de minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. Enolia SRL adviseert ten zeerste degenen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen om verantwoordelijk en veilig gebruik van internet te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouder of voor de onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de ‘leeftijd geïntroduceerd door minderjarigen. In geen geval worden persoonsgegevens door de gegevensbeheerder verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Enolia SRL is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van ENolia SRL.

13. Contact

Voor alle vragen of klachten betreffende het privacybeleid kan de gebruiker de verantwoordelijke bereiken via volgend adres: info@enolia.be